Enhedslisten freder partisoldat Casper Kennild efter voldsopfordring: Vi smider ham ikke ud

I Enhedslisten hører det til i ‘småtingsafdelingen’, når partiets medlemmer truer andre med ‘røvfuld’. Udmeldingen kommer fra Enhedslisten i Viborg efter, at det er kommet frem, at partimedlemmet Casper Bach Juncker Kennild har fremsat en voldsopfordring på Facebook.

“Uwe Max burde have en røvfuld! Af den større slags!!!” lyder det kort før det seneste folketingsvalg i 2019.

Det er ekstra skærpende, at voldsopfordringen er rettet mod en daværende folketingskandidat fra Stram Kurs.

Hos Enhedslistens lokalafdeling i Viborg, hvor det truende partimedlem kommer fra, tager man voldsopfordringen med ophøjet ro:

“Det er en meget uheldig tone. Men det er i småtingsafdelingen i forhold til, hvad der ellers florerer på de sociale medier,” siger Liz Dueholm, kontaktperson for Enhedslisten i Viborg.

75-årige Liz Dueholm er en erfaren politiker i Enhedslisten. Hun kommer fra Skotland, og hun er tidligere seminarielærer og pædagog. I dag er Liz Dueholm pensionist, men hun stiller op til kommunalvalget for Enhedslisten i november 2021.

Enhedslistens Liz Dueholm mener, at venstrefløjspartiet sagtens kan rumme et medlem, der opfordrer til vold mod folketingskandidater fra andre partier.

“Det er en uheldig ting. Men vi vil ikke gøre noget ved det i Enhedslisten. Det er en mild udtalelse i forhold til så meget andet, der foregår på nettet. Casper Kennild bliver ikke smidt ud af Enhedslisten på den baggrund,” fortæller Liz Dueholm.

Enhedslistens voldsparate partisoldat, Casper Kennild, har i flere år været en del af partiets kampagnegruppe, og han har dermed bidraget til kandidaternes valgkampe. Casper Kennild har desuden bidraget til Enhedslistens årsmøder ved flere lejligheder.

Det er dybt kritisabelt, at Enhedslisten ser igennem fingre med opfordringer til vold, når disse opfordringer kommer fra egne rækker. Enhedslistens medlemmer er de første til at råbe ‘fascist’ og andre skældsord, når det gælder deres modstandere. Men når det kommer til partiets egne medlemmer, så anser man ‘en røvfuld af den større slags’ for at være en ‘mild udtalelse’.

Enhedslisten har et decideret voldsproblem i egne partirækker.

Casper Kennild, der støtter Palæstina i den nuværende konflikt mellem Israel og palæstinenserne, er ifølge sin Facebookprofil “venstreorienteret” og tilhænger af Viborg FF.

*

Kritiske journalister bør stille spørgsmål til Enhedslisten i Viborg:

Liz Dueholm, kandidat

E-mail: lizdueholm@hotmail.com

Mobil: 2147 9735

Telefon: 8662 8377

*

Giv Hard Line din vælgererklæring her

4 Kommentarer på "Enhedslisten freder partisoldat Casper Kennild efter voldsopfordring: Vi smider ham ikke ud"

 1. Har med interesse læst Lone Nørgaards skrækscenario-beskrivelse af fremtiden med potentiel borgerkrig, på Newspeek. Hvis venstreekstremisterne bliver ved med at fremture på denne måde (og hvorfor skulle de ikke det?), så kan det da hurtigt være at de ender med at stå ansigt til ansigt med de mennesker, de har hjulpet med at undertrykke i årtier, og som nu er særdeles utilgivende og måske endog hævngerrige. Ikke et positivt scenario, men som udviklingen er nu, desværre realistisk. Tryk avler modtryk.

 2. Hvad er det for et lorte folketing vi har her i Danmark.

  Som vi ser af det nedenstående giver folketinget Grøn lys for “Omskæring af Børn under 18 år”
  Forældrene til disse børn kan nu vælge om de vil have barnet Omskåret eller ej. (Vel og mærke uden barnets vilje). Dermed har Folketinget givet lov til at skade Børn for deres livstid. Mette Frederiksen (Børnenes Minister, Up in the ass) FY For Satan.
  ————————————————————————-
  Her er det forkastede lovforslag
  Det fremsatte beslutningsforslag på baggrund af borgerforslaget “Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn” er ved afstemningen under 2. behandling blevet forkastet af Folketinget.

  Med venlig hilsen

  Folketingets Administration

  Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn
  ID: FT-00124

  Forslag
  Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.
  Bemærkninger til forslaget
  Børn hører til blandt samfundets mest sårbare borgere, da de er afhængige af voksnes omsorg og beskyttelse. Derfor har samfundet en særlig forpligtelse til at beskytte børns grundlæggende rettigheder, indtil de når en alder og modenhed, hvor de kan overtage dette ansvar selv.

  Lovgivningen skal derfor ligestille alle børn under 18 år uanset køn, kulturel baggrund eller forældres religiøse overbevisninger, så de får samme retskrav på kropslig integritet og autonomi.

  Ovenstående kan opnås på flere måder:

  A. Sundhedsloven
  Følgende kan tilføjes i § 17 Stk. 4.: ”Til indgreb, som ikke er til direkte sundhedsmæssig fordel for personen, kan hverken den mindreårige eller forældremyndighedens indehavere give informeret samtykke.”

  B. Straffeloven
  Straffelovens § 245 a ændres således: ”§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb, med eller uden samtykke, på en umyndig person bortskærer eller på anden måde fjerner ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.”

  C. Forældreansvarsloven
  Forældreansvarslovens § 2 ændres til: ”Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling, herunder ikke-terapeutisk omskæring.”

  Hverken i Danmark eller i udlandet
  For alle tre muligheder gælder følgende: For at sikre, at børn, der er bosiddende i Danmark, hverken udsættes for indgrebene i Danmark eller i udlandet, hvis ikke der foreligger relevant medicinsk indikation, foreslås endvidere, at ”kvindelig omskæring” i Straffelovens § 7, stk. 1, nr. 2, litra a, rettes til ”omskæring, undtagen i tilfælde hvor der under ophold i udlandet opstår akut, uopsættelig medicinsk indikation for dette indgreb”.

  Tiltagene i dette Borgerdrevne Beslutningsforslag indebærer, at forældremyndighedens indehavere ikke længere skal kunne give samtykke på børnenes vegne til medicinsk unødvendig omskæring. Det vil sikre, at børns grundlæggende ret til egen krop beskyttes i dansk lovgivning uanset deres køn, kulturelle baggrund eller deres forældres religiøse overbevisninger.

  Dermed vil Danmark leve op til Børnekonventionens bestemmelser i artiklerne 19 og 24, stk. 3, der pålægger deltagerstaterne at beskytte børn mod skade samt tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed. Ud over den fysiske skade, som en bortoperation af en sund, uerstattelig del af kroppen indebærer i sig selv, er alle operative indgreb forbundet med risiko for komplikationer.

  Ydermere sikrer forslaget overholdelse af EU’s Charter om grundlæggende rettigheder artikel 3 stk. 1: “Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet”.

  Forslaget sikrer endvidere implementering af Bioetikkonventionens art. 6, stk. 1 i dansk lovgivning. Den fordrer, at personer, der mangler evnen til at give eget informeret samtykke, f.eks. børn, kun må underkastes medicinsk intervention, hvis denne er til direkte helbredsmæssig fordel for personen.

  Indførelsen af en 18 års mindstealder for omskæring sætter børns tarv og rettigheder i højsædet. Lovgivningen bør suppleres med en grundig og sober oplysningsindsats, der forankrer forståelsen for børns individuelle rettigheder i befolkningen.

  Begrundelse
  Anmærkning fra Folketingets Administration:

  Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

  Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

  Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

  Grundlovens § 67 har følgende ordlyd:

  ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

  På det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kan Folketingets Administration ikke afvise, at omskæring af drengebørn, der er religiøst begrundet, kan have en så nær sammenhæng med den egentlige gudsdyrkelse, at handlingen omfattes af retten til at ”dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning”, jf. grundlovens § 67, 1. led. Samtidig kan Folketingets Administration ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den nævnte undersøgelse afvise, at en restriktion af adgangen til omskæring som den foreslåede vil kunne gennemføres i dansk ret i kraft af den begrænsning af religionsfriheden, som følger af grundlovens § 67, 2. led, hvorefter intet bliver at lære eller foretage, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

  Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.
  Forslag stillet af Kontaktoplysninger
  Lena Nyhus
  Furesø
  lena@intactdenmark.dk

  Medstillere Kontaktoplysninger
  Mikael Aktor
  København
  aktor@sdu.dk
  Güray Baba
  Vallensbæk
  guraybaba-7@hotmail.com
  Svend Eide Joensen
  Gribskov
  svend@intactdenmark.dk
  Leo Milgrom
  København
  leomilgrom@fastmail.fm
  Morten Frisch
  Gentofte
  mfr@dadlnet.dk
  Kim Sejr
  Allerød
  ks@huginmedia.dk
  Habib Mir Ghasemi
  Aarhus
  habib@dadlnet.dk
  Lars Peter Bærendsen
  Adressebeskyttelse
  lars.baerendsen@gmail.com
  ————————————————————————-

 3. Hvad er det for et lorte folketing vi har her i Danmark.

  Som vi ser af det nedenstående giver folketinget Grøn lys for “Omskæring af Børn under 18 år”
  Forældrene til disse børn kan nu vælge om de vil have barnet Omskåret eller ej. (Vel og mærke uden barnets vilje). Dermed har Folketinget givet lov til at skade Børn for deres livstid. Mette Frederiksen (Børnenes Minister, Up in the ass) FY For Satan.
  ————————————————————————-
  Her er det forkastede lovforslag
  Det fremsatte beslutningsforslag på baggrund af borgerforslaget “Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn” er ved afstemningen under 2. behandling blevet forkastet af Folketinget.

  Med venlig hilsen

  Folketingets Administration

  Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn
  ID: FT-00124

  Forslag
  Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.
  Bemærkninger til forslaget
  Børn hører til blandt samfundets mest sårbare borgere, da de er afhængige af voksnes omsorg og beskyttelse. Derfor har samfundet en særlig forpligtelse til at beskytte børns grundlæggende rettigheder, indtil de når en alder og modenhed, hvor de kan overtage dette ansvar selv.

  Lovgivningen skal derfor ligestille alle børn under 18 år uanset køn, kulturel baggrund eller forældres religiøse overbevisninger, så de får samme retskrav på kropslig integritet og autonomi.

  Ovenstående kan opnås på flere måder:

  A. Sundhedsloven
  Følgende kan tilføjes i § 17 Stk. 4.: ”Til indgreb, som ikke er til direkte sundhedsmæssig fordel for personen, kan hverken den mindreårige eller forældremyndighedens indehavere give informeret samtykke.”

  B. Straffeloven
  Straffelovens § 245 a ændres således: ”§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb, med eller uden samtykke, på en umyndig person bortskærer eller på anden måde fjerner ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.”

  C. Forældreansvarsloven
  Forældreansvarslovens § 2 ændres til: ”Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling, herunder ikke-terapeutisk omskæring.”

  Hverken i Danmark eller i udlandet
  For alle tre muligheder gælder følgende: For at sikre, at børn, der er bosiddende i Danmark, hverken udsættes for indgrebene i Danmark eller i udlandet, hvis ikke der foreligger relevant medicinsk indikation, foreslås endvidere, at ”kvindelig omskæring” i Straffelovens § 7, stk. 1, nr. 2, litra a, rettes til ”omskæring, undtagen i tilfælde hvor der under ophold i udlandet opstår akut, uopsættelig medicinsk indikation for dette indgreb”.

  Tiltagene i dette Borgerdrevne Beslutningsforslag indebærer, at forældremyndighedens indehavere ikke længere skal kunne give samtykke på børnenes vegne til medicinsk unødvendig omskæring. Det vil sikre, at børns grundlæggende ret til egen krop beskyttes i dansk lovgivning uanset deres køn, kulturelle baggrund eller deres forældres religiøse overbevisninger.

  Dermed vil Danmark leve op til Børnekonventionens bestemmelser i artiklerne 19 og 24, stk. 3, der pålægger deltagerstaterne at beskytte børn mod skade samt tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed. Ud over den fysiske skade, som en bortoperation af en sund, uerstattelig del af kroppen indebærer i sig selv, er alle operative indgreb forbundet med risiko for komplikationer.

  Ydermere sikrer forslaget overholdelse af EU’s Charter om grundlæggende rettigheder artikel 3 stk. 1: “Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet”.

  Forslaget sikrer endvidere implementering af Bioetikkonventionens art. 6, stk. 1 i dansk lovgivning. Den fordrer, at personer, der mangler evnen til at give eget informeret samtykke, f.eks. børn, kun må underkastes medicinsk intervention, hvis denne er til direkte helbredsmæssig fordel for personen.

  Indførelsen af en 18 års mindstealder for omskæring sætter børns tarv og rettigheder i højsædet. Lovgivningen bør suppleres med en grundig og sober oplysningsindsats, der forankrer forståelsen for børns individuelle rettigheder i befolkningen.

  Begrundelse
  Anmærkning fra Folketingets Administration:

  Folketingets Administration har besluttet at forsyne dette forslag med en anmærkning om forholdet til grundloven.

  Borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer, og i nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det. Så får forslaget en såkaldt anmærkning. Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer.

  Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

  Grundlovens § 67 har følgende ordlyd:

  ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

  På det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kan Folketingets Administration ikke afvise, at omskæring af drengebørn, der er religiøst begrundet, kan have en så nær sammenhæng med den egentlige gudsdyrkelse, at handlingen omfattes af retten til at ”dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning”, jf. grundlovens § 67, 1. led. Samtidig kan Folketingets Administration ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den nævnte undersøgelse afvise, at en restriktion af adgangen til omskæring som den foreslåede vil kunne gennemføres i dansk ret i kraft af den begrænsning af religionsfriheden, som følger af grundlovens § 67, 2. led, hvorefter intet bliver at lære eller foretage, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

  Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.
  Forslag stillet af Kontaktoplysninger Haves

  ————————————————————————-

  • Jeg er faktisk ret glad for at det blev forkastet. Så kan det være, jøderne bliver i Danmark lidt endnu.
   Som jeg skrev i et tidligere opslag:
   “Og forøvrigt går jeg helt klart ind for retten til omskæring af drengebørn; det er en vigtig del af jødedommen og det var sjovt nok aldrig et problem for os, før muslimerne kom til landet. Rent faktisk betragtede lægerne det også som et hygiejnisk fornuftigt indgreb.. jeg fatter ikke hvordan danskerne kan samle underskrifter ind til forbud mod omskæring af drengebørn og svine deres medborgere, der går ind for at man viser forståelse for jødernes situation, til, med sætninger som “Du støtter lemlæstelse af drengebørn!” og meget andet. Prøv at spørge en jødisk mand om han går rundt og føler sig “lemlæstet”.. 🤣🤣
   Jeg synes, jøderne- og muslimerne- selv må bestemme om deres drengebørn skal omskæres. Det gider jeg ikke blande mig i. Problemet kommer den dag, de vil have at andre gør det. Og det har jøderne så vidt jeg ved aldrig nogensinde forlangt af deres danske medborgere..

   Jeg er lodret uenig med dem, der vil forbyde drengeomskæring. Og det skyldes i høj grad at jeg er MEGA zionist.
   I denne sag får jeg støtte fra visse andre fornuftige stemmer på den borgerlige fløj, som Lars Hedegaard og vistnok også Sørine Gotfredsen, ihvertfald hvis jeg fortolker hendes prædiken en af de dage, jeg var i Jesuskirken og høre hende, korrekt.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.