Demografiske tabuer bag bristede ulandsdrømme

En af Danmarks store, men ukendte sønner var forstmanden Gunnar Poulsen (1924-2013). I sine erindringer Som de dukker op, en global vagabonds refleksioner (2003, 2. udgave 2008) beretter han over 650 sider om sine oplevelser i arbejdet for diverse internationale organisationer i opbygningen af ulandes skovvæsen gennem næsten et halvt århundrede. Få enkeltpersoner har gjort mere for især det afrikanske skovvæsens udvikling, hans gode vilje for alle medmennesker kan ikke betvivles, og dog så han mistrøstigt tilbage på et nærmest spildt livsværk, fordi alle hans positive tiltag var blevet ædt op af befolkningsvækst. Når han inkluderede overvejelser herom i rapporter til sine arbejdsgivere, blev han enten irettesat eller ignoreret. I FN (fx FAO) og andre udviklingsorganisationer såsom Verdensbanken var man travlt beskæftiget med gode, symbolske projekter, mens problemet, der gjorde dem ørkesløse, var tabu.

I sit livfuldt skrevne værk skildrer Poulsen især sine mange muntre rejseoplevelser, og hans kløgt og vennesæle personlighed er tydelig på alle bogens sider, der dog også rummer mange politisk ukorrekte iagttagelser og betragtninger, nogle af dem dystre og tydeligt imod det, forfatteren håber, men han har for stor indsigt og er for ærlig til at undlade dem. Poulsen nærer tydelig afsky mod racisme og undertrykkelse, men må med årene dog erkende kolonitidens relative gavnlighed. Bl.a. ud fra arabernes holdning og slavehandel med sorte i Østafrika, som kun er stoppet pga. de vestlige kolonimagter, og nødvendigheden af en dæmper på den voldsomme interne racisme mellem de forskellige afrikanske etniske grupper.

Islams rolle i den fortsatte befolkningsvækst efterlades der ingen tvivl om. Således talte Poulsen med en emir, der gav ham helt ret i det umulige ved den fortsatte vækst, men afviste at gøre noget imod den: ”Det vil stride mod min position som emiratets religiøse leder at tilskynde et adfærdsmønster, som helt klart strider mod koranens budskab.” Poulsen retter i øvrigt samme anklage mod de kristne kirker, som i Afrika bidrager til samme vækst (såsom i Rwanda), i tråd med hans generelt irreligiøse, naturvidenskabelige livsanskuelse – han undrer sig over, at milliarder af mennesker på grund af helt tilfældige livsomstændigheder, nemlig opvækst i et vist kulturelt miljø, tror på ting, der for udenforstående ”må tage sig ud som det rene ærkevrøvl”. Poulsens kætterske betragtninger rammer i det hele taget det, man kan kalde alle politiske lejre, således priser han de kulinariske værdier ved sommerfuglelarver, ”som jeg personligt sætter væsentligt højere end smagen af et typisk dansk pølsevognsprodukt.”

I sine erindringer giver Poulsen mange eksempler på, hvor dårlig planlægning og ringe indsigt, der hersker i de internationale fora, som angiveligt er til for at udvikle ulandene. Han gjorde som velbetalt projektleder altid meget ud af at rejse omkring og indhøste erfaringer, men hans nøje udformede rapporter forsvandt næsten altid bare i bureaukratiet, og der kom intet ud af de møjsommelige og dyre studier. Kriterierne for at gennemføre projekter var typisk det symbolske og synlige, og de skulle helst være dyre. Billige, men nyttige tiltag, som Poulsen foreslog, havde ingen interesse. Han havde kun lidet til overs for politiske kampagner som ”plant et træ” i Afrika, som han så stikke blår i øjnene på folk, idet virkningen er uendelig lille i forhold til alt det, den tabuiserede demografiske vækst fik lov at ødelægge. Ulandskampagner i Danmark har generelt blot det eneste formål ”at overbevise os selv om, hvor noble vi er”.

En stor del af ulandsarbejdet har for Poulsen altså tilsyneladende det primære formål at indgyde giverne den dejlige følelse at gøre noget godt, uanset om det nytter eller ej. Og desuden give anledning til luksuøse sammenkomster, konferencer rundt om på ulandenes dyreste hoteller, hvor de prangende forhold og kontrasten til dem, man angiveligt vil hjælpe, aldrig ophørte med at forbløffe ham. Poulsens desillusionerede konklusion lyder: ”Nogenlunde i fuldt alvor er jeg ikke så sjældent kommet med den påstand, at man for at gøre karriere på u-landsfronten enten bør være dum, himmelråbende naiv eller gennemført korrupt.”

For forstmanden Poulsen var kædens svage led især jorderosionen forvoldt af inddragelse af stadig mere landbrugsjord, hvilket nærmest permanent udhuler fremtidsgrundlaget i ulandene. Erfaringerne fik ham vel at mærke ikke til at opgive. Også fordi ulandenes skæbne har betydning for hele verdens. Men han opstillede nogle skrappe krav som forudsætning for meningsfuld indsats: ”For mig er det derfor barberbladsskarp logik, at det vil gå meget galt inden ret længe, hvis hovedparten af nationer ikke får skåret den demografiske vækstprocent ned til omkring 0, og i nogle tilfælde måske endnu lavere.” I øvrigt udlod han heller ikke at formane i-landene til at nedsætte ressourceforbruget pr. indbygger, da det vil være ganske ubærligt at opretholde dette, i særdeleshed som uundgåelig ledestjerne for resten af verden. Han er langtfra optimist, men advarer om, at findes der ikke ”sympatiske” løsninger, kan man kun håbe på, at en pest a la aids vil sætte en stopper for befolkningseksplosionen.

Vel at mærke er indsigten om befolkningsbegrænsningens nødvendighed og egne regeringers inkompetence også udbredt blandt afrikanerne selv. Poulsen refererer sorte, der beklager, at deres egne ”yngler som kaniner”, og mange etiopiere er af den opfattelse, at det ville have gavnet landet, hvis den italienske kolonisering havde fået lov til at vare længere (det blev tilmed kejser Haile Selassies mening). Først på de sidste sider i sin murstensbog kommer Poulsen ind på masseindvandringen til Europa, der er en følge af de uløste problemer, og han påpeger, at udvandring mod Nord kun øger det samlede ressourceforbrug, aldrig kan give mere end en meget marginal aflastning af ulandene, der tilmed primært mister sine bedste hjerner, ligesom man bør ”vogte sig for at overse begrebet absorptionskapacitet” i modtagerlandene. Poulsen mener, at det vil være udtryk for ”en rystende mangel på ansvarsbevidsthed over for kommende slægter at holde fast på ’pæne’ gamle principper” i hele dette problemkompleks. Han ender med at spørge: ”Er vi ikke kommet i en situation, hvor sentimental rarhed, set med vore efterkommeres øjne – hvis der bliver nogle sådanne – vil tage sig ud som forbryderisk dumhed?”

3 Kommentarer på "Demografiske tabuer bag bristede ulandsdrømme"

 1. Interessant indlæg af Peter Neerup omkring demografisk udvikling i ud(af)viklingslande.
  Sidste år, 2022, rundede verdens befolkning de 8 mia. mennesker.
  Hvoraf langt den største tilvækst foregår i Asien og på det afrikanske kontinent.
  De fleste af hinanden uafhængige institutter, organisation og eksperter indenfor området demografi og geografi forventer at verdens befolkning vil nærme sig op i underkanten af de ca. 10 mia. omkring år 2050. Om disse estimater så er højt eller lavt sat ved jeg ikke noget om ?
  Det er i Afrika den største befolkningstilvækst vil forekomme og ikke i Asien, som mange måske fejlagtigt tror.
  Det er derfor højest bydende nødvendigt, en såkaldt bunden opgave, for specielt den vestlige verden, herunder Europa og i særdeleshed EU at få iværksat nogle heftige præventionsforanstaltninger og programmer i specielt Afrika for at få en så minimal tilvækst som overhovedet muligt.
  Europa vil ellers som en afrikansk aflægger koloni hvor de kan forsætte med at formere sig i samme hastighed som man ser i mange indvandrerghettoer i Danmark hvor der bor specielt mange fra visse dele af Afrika i.
  Man må dog her skelne imellem de mange og meget forskelligartede afrikanske lande: Nogle har dog en mere kontrolleret vækst end andre lande. Det gælder specielt dem der ikke er involveret direkte i etniske og religiøst baserede konflikter, i særdeleshed imellem Islam-og- Kristendommen.
  Men også andre dybereliggende konflikter som kulturelt bestemte stamme og klan konflikter spiller her en rolle i den demografisk ukontrollerede vækst i befolkningsudviklingen.
  Det er i den grad på høje tid at Europa og EU kommer i arb.tøjet og agerer/handler på den enorme demografiske udvikling på det afrikanske kontinent for at det ikke brister og flyder helt over til det europæiske kontinent.
  Og ikke bare lige som vores statsminister Mette Frederiksen der taget på et lynvisit til Ægypten for at tale om bedre handelsbetingelser og andre foranstaltninger i den samme dur.
  Det hjælper intet på den enorme migrantstrøm over Middelhavet til Europa.
  Hvornår får italienerne nok af alt den ligegyldige tomgangssnak mht. at afhjælpe den til stadighed stigende migrantstrøm med specielt Italien som ‘skydeskive’ og ankomstland for tusindevis af migranter godt hjulpet på vej af menneskesmuglere og andre egennyttige idiotforetagender som NGO og andre stupide aktivister, hvis ‘fornemste’ formål er at skulle redde hele verden fra at gå under i det og andet…
  Wake-Up-Call-Europe

 2. Interessante betragtninger og fortællinger fra Poulsen. Tak til Neerup Buhl for denne bogomtale med interessante citater og oplysninger om afrikanernes egne holdninger.
  I nutidens klare lys kan man konstatere at Poulsens skepsis overfor den fremtidige udvikling og hans forudsigelser i den forbindelse blev til realiteter- og derefter overveje hvad man skal gøre for at løse problematikken. Men spørgsmålet er om vi overhovedet kan bidrage til læsninger i Afrika- vi kæmper jo en kamp for vores egen races overlevelse i Europa nu, så egentlig har vi ikke megen indflydelse på nogetsomhelst mere.
  Og som Poulsen jo også selv kommer ind på, så er ønsket om reelle løsninger jo forlængst strandet og modarbejdes måske ovenikøbet af både afrikanerne selv og veststaterne.
  Det hele har kørt som efter en naturlov i de seneste 40-60 år, hvor det virker som om at det eneste projekt, der er lykkedes i Afrika (for landbrugs- og andre projekter for økonomisk vækst ser ikke ud til at være det), er det, der gik ud på at standse børnedødeligheden. Det er jo tydeligt at befolkningstilvæksten i Afrika, i skarp modsætning til Europa, er eksploderet- og udvandringen ligeså.
  Spørgsmålet er om der nogensinde kommer en ændring. Ingen af de involverede parter lader til at ønske det. I mellemtiden går Vesten mod sin undergang pga den voldsomme migration og afrikaniseringen af Europa. Så i stedet for at Europa hjælper Afrika på fode og til selvafhængighed ved at afrikanerne bruger vores metoder til at få bragt deres kontinent videre i udvikling, så sker der faktisk det modsatte. Afrikanere kommer til Europa og påvirker udviklingen i afrikansk retning, godt hjulpet af selvdestruktive europæere, der af uransaglige og uopklarede grunde har mistet enhver tiltro til dem selv og deres fremtid og som mere og mere har et udtalt ønske om kulturel og menneskelig selvdestruktion. De ser utroligt simpelt på sig selv og især deres europæiske medmennesker, som “racister”, der ingen livsberettigelse har, mens de indvandrede afrikanere ses som selve løsningen på Europas sammenbrud, i stedet for som et af problemerne.
  Det er jo klart at så længe sådanne forhold eksisterer og hvide europæere fortsætter deres selvhad, så vil situationen blive værre og værre- måske uoprettelig, for vi er nået til et punkt, hvor den negative europæiske befolkningsvækst er så katastrofal at den ikke er til at rette op på.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.