Regionshospitalet Horsens: Klager over hospitalets medarbejdere er ikke omfattet af tavshedspligten

Jeg har skrevet en del artikler om Thomas Kortholm fra Regionshospitalet Horsens. Udover at være et aktivt medlem af Alternativet er Thomas Frederik Kortholm også kendt for sit had til politiske modstandere. Et had som Thomas Kortholm løbende giver udtryk for på sin Twitterprofil.

Thomas Kortholm har klaget til Pressenævnet over de pågældende artikler. I sin klage har Thomas Kortholm citeret fra en klage, som jeg har sendt til Regionshospitalet Horsens. Da jeg mener, at min klage til Regionshospitalet Horsens er omfattet af tavshedspligt, har jeg klaget til Regionshospitalet Horsens over, at Thomas Kortholm har citeret fra min klage i sin klage til Pressenævnet.

Desværre mener hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard og sygeplejefaglig direktør Mette Ringtved, der tilsammen udgør hospitalsledelsen for Regionshospitalet Horsens, at det er i orden, at medarbejdere fra Regionshospitalet Horsens citerer fra klager til Regionshospitalet Horsens, og at disse klager dermed ikke er omfattet af tavshedspligten.

Lisbeth Jessen, Nils Falk Bjerregaard og Mette Ringtved skriver i en mail:

“Kære Uwe Max Jensen

Du henvender dig første gang til Regionshospitalet Horsens den 29. juli 2022. Du er bekymret for, om du kan modtage professionel behandling på hospitalet, fordi en hospitalsansat (Thomas Kortholm, red.) har ytret sig om dig og din person på de sociale medier. Vi har løbende været i dialog med dig gennem de seneste måneder. Vi opfatter ikke dine henvendelser som klager over en sundhedsfaglig behandling, du har modtaget på Regionshospitalet Horsens.

Vi har over for dig tilkendegivet, at det klart fremgår af medarbejderens opslag (Thomas Frederik Kortholms opslag, red.), at de er et udtryk for vedkommendes egne personlige holdninger og synspunkter. Opslagene er ikke et udtryk for Regionshospitalet Horsens holdning. Regionens medarbejdere kan, på lige fod med andre, blande sig i den offentlige debat. Som ledelse opsætter vi kun retningslinjer for, hvem der udtaler sig på hospitalets vegne. Dette er en grundlovssikret ret. I den forbindelse har vi d. 16. august 2022 sendt dig Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som vi i regionen følger.

Vi har samtidig gjort det klart for dig, at alle borgere, som kommer på vores hospital for at modtage hjælp, ikke vil blive forskelsbehandlet på grund af politiske motiver, men vil modtage en behandling baseret på professionelle og faglige kriterier.

Du har ønsket at få indsigt i, hvorvidt medarbejderen (Thomas Kortholm, red.) har foretaget opslag i din patientjournal. Vi har oplyst dig om, at vi opfatter din henvendelse som en indsigtsanmodning efter databeskyttelsesforordningens art. 15. Sagen er overgivet til regionens DPO-funktion. I forlængelse heraf redegør vi for reglerne i sundhedsloven om opslag i patientjournaler.

Vi modtager den 28. september 2022 en ny henvendelse fra dig. Du skriver, at medarbejderen (Thomas Kortholm, red.) har citeret følgende fra din klage til pressenævnet: ”I klagen til hospitalsledelsen på Regionshospitalet Horsens, skriver Uwe Max Jensen, med henvisning til artiklerne på ”Frihedens Stemme” d.30 juli, 2022 følgende: ”I sidste ende kan det koste menneskeliv.”” Du mener, at dette er et brud på medarbejderens (Thomas Kortholms, red.) tavshedspligt. Regionshospitalet Horsens er ikke bekendt med klagen til Pressenævnet før nu. Vi forstår det sådan, at medarbejderen (Thomas Kortholm, red.) er gået til Pressenævnet, og har klaget over en række artikler, du har skrevet.

Personer, der er autoriseret til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar, har tavshedspligt efter sundhedslovens § 40. Tavshedspligten omfatter alene de oplysninger, som sundhedspersoner har erfaret under udøvelsen af deres erhverv som sundhedsperson. Oplysninger som en sundhedsperson erfarer i sin fritid, falder ikke ind under sundhedslovens § 40. Som vi forstår det, så har du ikke modtaget sundhedsfaglig behandling af den pågældende medarbejder eller i øvrigt modtaget behandling på Regionshospitalet Horsens. Dine henvendelser drejer sig om, at en hospitalsansat medarbejder (Thomas Kortholm, red.) via egne private profiler på de sociale medier omtaler dig som en ”genfejl”. Det er derfor vores opfattelse, at tavshedspligten efter sundhedslovens § 40 ikke finder anvendelse i dette tilfælde. Vi skal i den forbindelse oplyse dig om, at det er Styrelsen for Patientklager, der kan tage stilling til, hvorvidt en sundhedsperson har brudt sin tavshedspligt. Du kan klage til styrelsen via et klageskema på www.borger.dk.  

Som offentligt ansat har man også tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27 og straffelovens regler, nærmere bestemt dennes § 152 og §§ 152 c-152 f. Tavshedspligten indebærer, at der ikke må videregives fortrolige oplysninger, som en medarbejder får adgang til i forbindelse med vedkommendes arbejde, til uvedkommende. Andre fortrolige oplysninger omfatter følsomme personoplysninger f.eks. oplysninger om økonomiske forhold, strafbare forhold, race, religion, helbredsoplysninger m.v. Du henvender dig til os, fordi du er utilfreds med, hvad en konkret medarbejder (Thomas Kortholm, red.) foretager sig i sin fritid. Dette er ikke i sig selv en fortrolig oplysning. Medarbejderen (Thomas Kortholm, red.) er heller ikke blevet bekendt med, at du har klaget som led i vedkommendes arbejde. Medarbejderen (Thomas Kortholm, red.) er alene blevet orienteret om din klage, fordi den vedrører hans person. Det er derfor vores opfattelse, at medarbejderen (Thomas Kortholm, red.) ikke ved sin henvendelse til Pressenævnet har brudt sin tavshedspligt efter hverken forvaltningslovens eller straffelovens regler.

I den forbindelse skal vi gøre dig opmærksom på, at det altid er muligt at klage til Folketingets Ombudsmand. Du har dog ikke krav på, at ombudsmanden behandler din klage, da han selv beslutter, hvilke sager, han ønsker at gå ind i. Du kan via nedenstående link se, hvordan man klager til Folketingets Ombudsmand:

https://www.ombudsmanden.dk/klag/inden_du_klager/enhver_kan_klage_til_ombudsmanden/ “

Regionshospitalet Horsens’ ledelse mener ikke, at hospitalets medarbejder Thomas Frederik Kortholm har brudt sin tavshedspligt.

Thomas Frederik Kortholm spørger på Twitter Pia Kjærsgaard om, hun er blevet undersøgt for demens.

Se også Blåskvartett inför rätta för jazzmusik mot Rasmus Paludans demonstration

Læs også Kan Alternativet synke dybere? 

Be the first to comment on "Regionshospitalet Horsens: Klager over hospitalets medarbejdere er ikke omfattet af tavshedspligten"

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.